privatlivs- og cookiepolitik

privatlivs- og cookiepolitik

inu:it a/s er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:


Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.


Potentielle kunder

For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nr., web-adresse, kontaktperson

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Virksomhedens legitime interesse, som er at kunne fremme et potentielt salg og samarbejde, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

 • Oplysninger om potentielle kunder slettes 1 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom

 

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er de:t nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nr., web-adresse, kontaktperson

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakten/aftalen mellem parterne

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør

 

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nr., kontonummer

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakten/aftalen mellem parterne

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om leverandører eller samarbejdspartnere slettes 5 år efter relationens ophør

 

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter. 

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

Vi anvender desuden en ekstern rekrutteringsaktør, Asgaard Recruitment, som også vil få adgang til ansøgning med bilag.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke: Er givet af ansøgeren i forbindelse indlevering af CV og ansøgning
 • Opfyldelse af en kontrakt: I forbindelse med at gøre brug af et rekrutteringsbureau, så bliver ansøgninger behandlet og videresendt fra til bureauet
 • Interesseafvejning: Det er i virksomhedens og den registreredes interesse at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse rekrutteringsprocessen

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet. Hvis vi fortsat gerne vil gemme din ansøgning med bilag, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Ved uopfordrede ansøgninger tager vi stilling til ansøgningen med bilag så snart denne modtages. Hvis vi ikke finder ansøgningen relevant, sendes afslag og ansøgningen med bilag slettes med det samme.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

 

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

 • Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Adgang til personoplysninger er baseret på bruger-ID og et personligt password, og vi har endvidere fastlagt procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere. For at undgå datatab er der etableret løbende backup og genetableringsprocedure for alle servere.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger og hostingselskaber. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, reklamebureauer og fragtfirmaer.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi kan overføre personoplysninger til vores grønlandske afdeling. Da Grønland betragtes som usikkert tredjeland, sikrer vi at EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger fra EU til usikkert tredjeland (SCC-aftale) er underskrevet mellem den danske og den grønlandske afdeling. Dette sikrer din ret til samme sikkerhed i vores grønlandske afdeling som i Danmark. En kopi af denne aftale kan fremsendes såfremt det ønskes.  

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier, Facebook og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger. Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

Videoovervågning

Der anvendes videoovervågning på virksomhedens område, hvor der er skiltet med det. Formålet er at kunne se sine kolleger ”live” på kontorerne i hhv. Nuuk og Thisted og således få en fornemmelse af at være lidt tættere på hinanden.

Videomaterialet bliver ikke optaget og gemt, men streames kun. Der vil ikke være lyd på streamingen, og den vil foregå på en sikret forbindelse, så den er beskyttet fra at uvedkomne kan følge med.

Inu:it a/s vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

 

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Disse oplysninger indsamles hvis du giver samtykke hertil, og er helt frivilligt. Du kan til enhver tid få yderligere oplysninger eller trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser).

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden benyttes til følgende formål:

 • Optimering og drift af hjemmesideindholdet
 • Til at identificere dig som bruger og at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC/computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Husk! Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Tredjepartscookies

Websitet indeholder ikke cookies fra tredjeparter.